fbpx

Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

działając na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy o
zasadach, na jakich przetwarzane są Państwa dane osobowe w ramach naszej strony internetowej:

 1. Administratorem Państwa danych jest Drewland Pracownia Mebli Dorota i Jacek Nowaccy s.c. z
  siedzibą w 62-800 Kaliszu, ul. Stawiszyńska 88, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o
  Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 6181067263, REGON: 250526317.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych. Dane kontaktowe inspektora:
  Jacek Nowacki, e-mail: biuro@drewland.pl, telefoniczny: 62 7603334 lub osobiście w siedzibie
  Drewland Pracownia Mebli Dorota i Jacek Nowaccy s.c. w 62-800 Kaliszu, ul. Stawiszyńska 88,
 3. W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych wyznaczony został punkt
  kontaktowy w postaci adresu e-mail: biuro@drewland.pl Kontakt we wskazanych sprawach
  możliwy jest także w postaci tradycyjnej korespondencji na adres administratora z dopiskiem:
  „Ochrona Danych Osobowych” oraz osobiście pod adresem 62-800 Kalisz, ul. Stawiszyńska 88.
 4. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług, obsługi zgłoszeń i
  udzielania odpowiedzi na zgłoszenia oraz złożenia ofert.
 5. Kategorie danych osobowych obejmują m.in. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres,
  dane dedykowane do procesu usługi, oferty i projektu.
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego
  interesu administratora, czyli okres niezbędny do realizacji, oferty, usługi, projektu; chyba że Pani
  / Pan wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych.
 7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
  usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
  sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody lub w celach
  marketingowych czy udostępniania Twoich danych); posiadasz prawo do cofnięcia zgody w
  dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody możesz skontaktować się z pracownikiem
  zajmującym się obsługą klienta w naszym biurze 62-800 Kalisz, ul. Stawiszyńska 88, lub wysyłając
  wiadomość e-mail na adres: biuro@drewland.pl.
 8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
  osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż
  przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o
  ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) lub przepisy
  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
  rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1)
 9. Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Niepodanie danych
  osobowych będzie skutkowało niemożliwością pełnego wykonania zobowiązań, przyjętych przez
  Drewland Pracownia Mebli Dorota i Jacek Nowaccy s.c. z siedzibą w 62-800 Kaliszu, ul.
  Stawiszyńska 88 w ramach zawieranych z Tobą umów.